Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Cerebral Palsy and Neurodisability

Mobius syndrome in four cases and literature review
yang xinying

Epilepsy

The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK channels
Han Xie, Nana Liu, Wenshu Xiangwei, Kai Gao, Tianshuang Wang, Yuwu Jiang
Simultaneous quantification of alpha-aminoadipic semialdehyde, piperideine-6-carboxylate, pipecolic acid and alpha-aminoadipic acid in pyridoxine-dependent epilepsy
Zhixian Yang, Jiao Xue, Pan Gong, Junjuan Wang, Minhang Wu, Wenshuang Yang, Shiju Jiang, Ye Wu, Yuwu Jiang, Yuehua Zhang, Tatiana Yuzyuk, Hong Li
Protective effects of the ROCK inhibitor fasudil against cognitive dysfunction following status epilepticus in immature male rats
Song xiaojie

Neurogenetics

NGS Analysis of four Chinese siblings with Late-Infantile Neuronal ceroid Lipofuscinosis
ren xiaotun
Natural history and genotypic spectrum of cavitating leukoencephalopathy in childhood
Jie zhang, Ming Liu, Zhongbin Zhang, Ling Zhou, Weijing Kong, Yuwu Jiang, Jingmin Wang, Jiangxi Xiao, Ye Wu

Neuroimmunology

Clinical and prognostic analysis of ocular myasthenia gravis in children
Chen Jiji, Jiang Li, Li Xiujuan, Hong Siqi
Follow-up Study on Chinese children with relapsing MOG-IgG-associated Central Nervous System demyelination
Ji Zhou, Xiaopeng Lu, Yao Zhang, Taoyun Ji, Yiwen Jin, Min Xu, Yuehua Zhang, Xinhua Bao, Hui Xiong, Xinzhi Chang, Yuwu Jiang, Ye Wu
Use of the radiotracer 18F-GE180 for PET scan imaging of active neuro-inflammation in children with multiple sclerosis
Badal G Jain, Hua Li, Zhang Shaohui, Xuyi Yue, Rahul Nikam, Alana Salvucci, Yangchun Xin, Diane Chugani, Harry Chugani


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 


The ICNCs are organised biennially by The International Child Neurology Association (ICNA)
President: Ingrid Tein | Secretary: Jo M. Wilmshurst | Treasurer: Linda De Meirleir | All material on this website is protected by copyright. Copyright © 2004-2018 ICNApedia® |ICNA® |JICNA®