ICNC Abstracts, ICNC 2018

Font Size: 
Follow-up Study on Chinese children with relapsing MOG-IgG-associated Central Nervous System demyelination
Ji Zhou, Xiaopeng Lu, Yao Zhang, Taoyun Ji, Yiwen Jin, Min Xu, Yuehua Zhang, Xinhua Bao, Hui Xiong, Xinzhi Chang, Yuwu Jiang, Ye Wu

Last modified: 2018-09-09

AbstractKeywords


Myelin oligodendrocyte glycoprotein; children

Conference registration is required in order to view papers.